Szukaj

0

Schowek:

INDEX GRI - GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Global Reporting Initiative (GRI) stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla organizacji, w tym dla Agory.

Poniżej znajduje się tabela ze wskaźnikami i odniesieniem do strony, na której znajduje się właściwy wskaźnik. Więcej o Standardach GRI:  globalreporting.org.

 

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

  • przejrzyste raportowanie danych niefinansowych
Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 101 101

Założenia i podstawy raportowania

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 102 102-1

Nazwa organizacji

GRI 102 102-2

Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

GRI 102 102-3

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

GRI 102 102-4

Lokalizacja działalności operacyjnej

GRI 102 102-5

Forma własności i struktura prawna organizacji

GRI 102 102-6

Obsługiwane rynki

GRI 102 102-7

Skala działalności

GRI 102 102-8

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

GRI 102 102-9

Opis łańcucha dostaw

GRI 102 102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości

GRI 102 102-11

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

GRI 102 102-12

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

GRI 102 102-13

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 102 102-18

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 102 102-40

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

GRI 102 102-41

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

GRI 102 102-42

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

GRI 102 102-43

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

GRI 102 102-44

Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również przez ich zaraportowanie

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 102 102-45

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

GRI 102 102-46

Proces definiowania treści raportu i granic aspektów

GRI 102 102-47

Zidentyfikowane istotne tematy

GRI 102 102-48

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

Nie dotyczy

GRI 102 102-49

Zmiany w raportowaniu

GRI 102 102-50

Okres raportowania

GRI 102 102-51

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

GRI 102 102-52

Cykl raportowania

GRI 102 102-53

Dane kontaktowe

GRI 102 102-54

Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive

GRI 102 102-55

Indeks GRI

GRI 102 102-56

Zewnętrzna weryfikacja raportu

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 103 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Wszystkie istotne tematy stanowią rozdziały raportu

GRI 103 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

Podejście do zarządzania poszczególnymi obszarami odpowiedzialności przedstawiono w rozdziałach raportu dot. tych obszarów

GRI 103 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

Ewaluację podejścia do zarządzania poszczególnymi obszarami odpowiedzialności przedstawiono w rozdziałach raportu dot. tych obszarów

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 201 201-1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych)

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 202 202-1

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji

GRI 202 202-2

Odsetek wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej z rynku lokalnego

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 205 205-2

Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji

GRI 205 205-3

Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 206 206-1

Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 301 301-1

Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości

GRI 302 302-1

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

GRI 302 302-4

Redukcja zużycia energii

GRI 303 303-3

Pobór wody

GRI 303 303-4

Zużycie ścieków

GRI 303 303-5

Zużycie wody

GRI 305 305-5

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

GRI 306 306-1

Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami

GRI 306 306-2

Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami

GRI 306 306-3

Wytworzone odpady

GRI 306 306-4

Odpady przeznaczone do utylizacji

GRI 307 307-1

Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 402 402-1

Minimalne okresy powiadomienia o zmianach operacyjnych

Nie obowiązuje oficjalnie. Organizacja dokłada starań, aby takie informacje były przekazywane jak najwcześniej.

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 403 403-2

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

GRI 403 403-4

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi

GRI 403 403-5

Szkolenia i warsztaty dotyczące BHP

GRI 403 403-6

Promocja zdrowego stylu życia

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 404 404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

GRI 404 404-2

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 406 406-1

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii

GRI 412 412-1

Jednostki biznesowe organizacji poddane przeglądowi lub ocenie wpływu w zakresie poszanowania praw człowieka

GRI 412 412-2

Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 413 413-1

Jednostki biznesowe organizacji, uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe

Numer standardu Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Link
GRI 418 418-1

Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych