Szukaj

0

Schowek:

ETYKA I PRAWA CZŁOWIEKA W AGORZE

Dbamy o najwyższe standardy etyczne i podkreślamy wagę działania zgodnie z obowiązującym prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz zewnętrznymi kodeksami, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

Równość płci
Równość płci

Równość płci

 • skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć
 • promowanie równości płci i polityki „zero tolerancji” wobec wszystkich form przemocy w pracy
Mniej nierówności
Mniej nierówności

Mniej nierówności

 • skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji i wprowadzenie polityki równego traktowania we wszystkich aspektach zatrudnienia, bez względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne
Wzrost gospodarczy i godna praca
Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • dbałość o respektowanie praw człowieka, w tym walka z mobbingiem i molestowaniem w miejscu pracy
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

 • wprowadzanie i przestrzeganie Kodeksu Etyki oraz należyta staranność w przestrzeganiu praw człowieka
 • skutecznie działający system etyki i compliance zapewniający sprawne przeciwdziałanie wszelkim formom nadużyć
 • przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu oraz zachowanie należytej staranności w ramach współpracy z otoczeniem
 • system zgłaszania i monitorowania nadużyć, ochrona sygnalistów
 • Etyka i system compliance
 • Poszanowanie praw człowieka
 • Przeciwdziałnia nadużyciom
 • Etyka mediów

Wybierz temat: